Algemene Voorwaarden

Welkom bij Lanting Reizen!

Deze algemene voorwaarden regelen uw toegang tot het gebruik van www.lantingreizen.nl. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op het bedrijf Lanting Reizen.


LEES MET AANDACHT

Dit document bevat bevat belangrijke informatie over uw rechten en plichten, evenals voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die op u van toepassing zijn. Door gebruik te maken van de website of een offerteformulier in te vullen, accepteert u en gaat u akkoord met deze servicevoorwaarden. Als u hiermee niet akkoord gaat, wordt u verzocht geen offerte in te dienen op de website. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door, aangezien ze een bindend contract tussen u en Lanting Reizen maken. We behouden ons het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd om welke reden dan ook te wijzigen. 

 1. ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

Door gebruik te maken van dit platform of door een offerteformulier in te vullen, geeft u aan dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met de volgende servicevoorwaarden. Lees ze aandachtig door, aangezien ze mogelijk zijn veranderd sinds uw laatste bezoek.

 1. OMVANG VAN DE SERVICE

Lanting Reizen onderhoudt de website als een service voor gebruikers die het platform bezoeken. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle apparatuur en internetservices die nodig zijn om toegang te krijgen tot het platform. U bent verantwoordelijk voor eventuele vergoeding voor de apparatuur en service die u selecteert. Lanting Reizen bemachtigd zichzelf om het product/dienst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, opschorten of stopzetten op elk moment om welke reden dan ook. Dit mag gedaan worden zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen van tijd tot tijd de toegang tot onze website of onze producten/diensten beperken voor sommige of alle gebruikers. De website kan ook periodiek niet beschikbaar worden vanwege onderhoud of storing van computerapparatuur of om andere redenen. Indien dit het geval is, is Lanting Reizen telefonisch bereikbaar.

 1. WEBSITE CONTENT

Gebruikers hebben een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de inhoud van dit platform onder voorbehoud van deze servicevoorwaarden. De term ‘’inhoud’’ betekent alle tekst, informatie, afbeeldingen, gegevens, links, software en ander materiaal dat toegankelijk is via de website, of deze nu door ons gemaakt is of door een ander persoon is vertrekt.

Dit persoonlijke, niet-overdraagbare, niet exclusief recht geldt tevens ook bij het klikken op verkeer dat via onze website één van onze sociale media kanalen betreed. Dit zijn de kanalen: Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp.

De inhoud van de website kan typografische fouten, andere onbedoelde fouten of onnauwkeurigheden bevatten. We hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in documentnamen en inhoud, beschrijvingen of specificaties van de producten/diensten, of andere informatie zonder de verplichting om enige kennisgeving aan dergelijke wijzigingen te geven.

U mag de inhoud van de website bekijken, downloaden, kopiëren en afdrukken onder de volgende voorwaarden:

 • De inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor interne informatieve doeleinden. Geen enkel deel van deze website of de inhoud ervan mag worden gereproduceerd of verzonden worden in welke vorm dan ook, op welke manier dan ook, mechanisch of elektronisch. Inclusief opnemen of fotokopiëren voor enig ander doel.
 • De inhoud van de website mag niet worden gewijzigd.
 • Kennisgevingen van copyright, handelsmerken (in dit geval ‘’Lanting Reizen’’) en andere eigendomsrechten mogen niet worden verwijderd.

Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, behalve: als het uitdrukkelijk is toegestaan door deze algemene voorwaarden: of met onze voorafgaande schriftelijke toestemming van een dergelijke derde partij die mogelijk eigenaar is van het handelsmerk of copyright van materiaal dat op onze website wordt weergegeven.

 1. DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het Burgerlijk Wetboek Boek 7 Titel 1.Koop en Ruil Artikel 1, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteld voorwaarden.

Indien de consument via elektronische weg aanvaard, bevestigd Lanting Reizen langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Via het invullen van het offerteformulier stelt de consument een aanvraag op voor een dagtocht, schoolreisje, meerdaagse reis, musical reis, andere reissoort of het huren van een touringcar. Lanting Reizen zal deze digitale aanvraag, aanvaarden via een digitale bevestiging, telefoon contact of andere bevestigingsmogelijkheid.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lanting Reizen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht Lanting Reizen

Elk aanbod van Lanting Reizen is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding vermeld is. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoer respectievelijke reisovereenkomst van Lanting Reizen is vrijblijvend en kan derhalve worden herroepen. Zelfs nadat de consument het aanbod heeft aanvaard. Herroeping van een dergelijk aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de aanvaarding te geschieden.

Herroepingsrecht Consument

De consument die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (invulling van het offerteformulier in combinatie met een aanvaarding vanuit Lanting Reizen), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De Reiziger is voor hun/zijn eigen deel aansprakelijk.

Herroepingsrecht dienst-/productgroepen Lanting Reizen

Lanting Reizen kan geen garantie bieden op het terugstorten van uw geld mocht u een overeenkomst zijn aangegaan. In gevallen van dagtochten, musicalreizen, schoolreisjes, meerdaagse reizen en andere reistypen zijn voorafgaand bij derde partijen die in samenwerking met Lanting Reizen deze reizen mogelijk maken kaarten ingekocht voor Entree waarvan de kosten niet herroepelijk zijn. Kijk voor meer informatie onder het kopje annulering voor de annulering van het vervoer.

 1. DE PRIJS

Indien anders aangegeven zijn de bedragen van het aanbod van Lanting Reizen, zowel offline als online inclusief BTW.

Lanting Reizen is bevoegd om de stijging van de verbonden kosten aan de overeenkomst, bijvoorbeeld ten gevolge van een stijging van de brandstofkosten, van loonkosten, van prijzen van consumptie of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan de consument. De consument is bevoegd om deze prijsverhoging te weigeren.

De consument is gehouden aan de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien:

 • Op zijn verzoek meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs respectievelijke reissom;
 • Op zijn verzoek is afgeweken in de uitvoering van het vervoer van de reis, zoals deze in de overeenkomst was voorzien.

Prijzen van diensten/producten die op de website zijn aangeboden, kunnen op elk moment wijzigen, en we bieden geen prijsbescherming tegen restitutie in het geval van prijsverlaging of een aanbieding.

In geen geval zal Lanting Reizen of haar directeuren, werknemers en leverancier aansprakelijk zijn, (of het zal in een actie gebaseerd op een contract, vrijwaring, verplichting, onrechtmatigheid onder contract of wettelijke andere verklaringen), voor enig economisch verlies.

 1. BETALING

Betaling bij een Vervoersovereenkomst

Lanting Reizen is gerechtigd te verlangen naar een voorschot van de consument op de ritprijs. De consument dient binnen het bepaalde termijn door Lanting Reizen het voorschot te betalen. Bij een gebreke aan deze termijnbepaling dient het voorschot 14 dagen voor de vertrekdatum aan Lanting Reizen te zijn betaald. Mocht de consument binnen deze 14 dagen voor de vertrekdatum van de reis, de reis boeken dan is er geen sprake van deze regel. In het geval dat de consument dit voorschot niet betaald binnen het gestelde termijn is Lanting Reizen bevoegd om een schadevergoeding van ten minste 30% van de ritprijsbedragen door te rekenen aan de klant.

Betaling bij een reisovereenkomst

Bij de totstandkoming van een reisovereenkomst kan Lanting Reizen ervoor kiezen om de reiziger een aanbetaling te laten verrichten ter hoogte van 30% van de reissom. Indien deze betaling niet voor de vervaldatum ontvangen is, is Lanting Reizen bevoegd de reisovereenkomst te ontbinden, zonder dat de reiziger aanspraak heeft op schadevergoeding.

Achterstallige betaling

In geval van enige niet-tijdige betaling is zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, is de consument over het achterstallige bedrag verplicht een boete van 1,5% per maand te betalen. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.

Verzuim

Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Lanting Reizen verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens de consument, komen voor rekening van de consument. In geval de consument in verzuim is met betaling van de door Lanting Reizen in rekening gebrachte bedragen. De consument is naast de wettelijke rente tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij geldt:

 • Voor zover de consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de buitengerechtelijke kosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, eerst verschuldigd als niet is betaald binnen 15 dagen nadat de aanmaningsbrief bij de schuldenaar is bezorgd;
 • Voor zover de consument handelde in uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Lanting Reizen aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke in dat geval, in afwijking van het bepaalde 6:96 lid 4 B.W. alsmede in afwijking van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt vastgelegd op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van €75, —

Website

Lanting Reizen kan de diensten/producten op de website van tijd tot tijd tegen betaling beschikbaar stellen. We behouden ons het recht om ons tariefstructuur op elk moment te wijzigen. Als u een product/dienst koopt tegen betaling gaat u ermee akkoord Lanting Reizen rechtstreeks of via zijn externe betalingsverwerkingsverlener te betalen. U stemt er ook mee in de toepasselijke vergoeding voor het dergelijke product/dienst te betalen zodra deze verschuldigd zijn, plus alle gerelateerde belastingen. De prijs van het product/dienst dient betaald te worden voorafgaand aan de reis.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lanting Reizen te melden.

 1. ANNULERING

Annulering bij een vervoersovereenkomst

Indien de consument de vervoersovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de Lanting Reizen geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het geval dat Lanting Reizen in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld (tot op heden is dit niet het geval) – is de consument, naast de vergoeding van eventueel in zijn opdracht door Lanting Reizen reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan Lanting Reizen verschuldigd:

 • Indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van €35,-
 • Indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen de 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvang: 30% van de overeengekomen ritprijs
 • Indien de opzegging plaatsvindt tussen de 14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs
 • Indien de opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs
 • Indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs

Andere voorafgaand gemaakte kosten die Lanting Reizen maakt voor dagtochten, musicals, schoolreisje, meerdaagse reizen worden in overleg tussen consument en bedrijf besproken over terugbetalingen.

Annulering bij een reisovereenkomst

Indien de reiziger een reisovereenkomst opzegt wegens een omstandigheid die voor zijn rekening komt – zoals ziekte of familieomstandigheden – is hij verplicht de dientengevolge door Lanting Reizen geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders overeengekomen zijn – met inbegrip van het geval dat Lanting Reizen in haar prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld (tot op heden is dit niet het geval) – is de reiziger navolgende schadevergoeding aan Lanting Reizen verschuldigd:

 • Bij opzegging eerder dan 56 dagen voor de dag van vertrek: € 35,- per persoon;
 • Bij opzegging vanaf de 56e dag tot 28 dagen voor de dag van vertrek: het bedrag van de aanbetaling tot een maximum van 25% van de reissom;
 • Bij opzegging vanaf de 28e dag tot 14 dagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
 • Bij opzegging vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek: 75% van de reissom;
 • bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens de reis: de volledige reissom.

Overige Annuleringsvoorwaarden

Indien één of meer reizigers die gezamenlijk met één of meer andere reizigers voor een verblijf bepaalde accommodatie hebben geboekt hun reisovereenkomst opzeggen, geldt zodanige opzegging tevens als opzegging door die andere reiziger(s) van de met hem (hen) gesloten reisovereenkomst(en) en zijn ook deze reizigers tot schadevergoeding op de voet van de hierboven genoemde tarieven gehouden.

De opzeggingsbevoegdheid kan tijdens het vervoer/de reis niet worden uitgeoefend wanneer daardoor de reis van het voertuig zou worden vertraagd. Opzegging door de consument/reiziger kan voor de aanvang van het vervoer/de reis slechts schriftelijk geschieden.

 1. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Lanting Reizen is bevoegd om op de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De consument kan deze wijziging afwijzen. Indien Lanting Reizen de reisovereenkomst op een niet-wezenlijk punt wijzigt wegens gewichtige, kan de consument de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis is.

De consument dient zijn eventuele wijziging zo spoedig mogelijk aan Lanting Reizen mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert.

In geval van afwijzing door de consument kan Lanting Reizen deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig mogelijk uitoefenen. In geval van zodanige opzegging heeft de consument recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs.

 1. OPZEGGING WEGENS TE GERINGE DEELNAME OF WEGENS OVERMACHT

Lanting Reizen is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen zonder dat de consument enige schadevergoeding is verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimaal vereiste aantal, dit minimaal vereiste aantal dient in dit geval in de overeenkomst opgenoemd te worden. De consument moet door Lanting Reizen binnen het aangegeven termijn (dat opgesteld is binnen de overeenkomst) op de hoogte zijn gebracht van deze opzegging.

Lanting Reizen is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen als nakoming onmogelijk is gemaakt door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Lanting Reizen en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Voor deze abnormale en onvoorzienbare omstandigheden zal Lanting Reizen geen termijn opstellen.

Lanting Reizen is bevoegd de overeenkomst op te zeggen ingeval de nakoming ervan onmogelijk wordt gemaakt door een omstandigheid die buiten haar macht is gelegen; als zulk omstandigheid worden onder meer staking van ondergeschikten en/of hulppersonen van Lanting Reizen beschouwd. Ook is Lanting Reizen bevoegd de overeenkomst op te zeggen mochten extreme weersomstandigheden zich voordoen waarvoor een weeralarm wordt afgegeven.

Ingeval van opzegging door één van de bovenstaande reden heeft de consument van Lanting Reizen recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Ingeval Lanting Reizen aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de consument ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de consument is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies van diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens – kort gezegd – in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij krachtens op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. De bestuurder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, elektronica of andere zaken van waarde.

Lanting Reizen is niet aansprakelijk voor schade wegens vertraging in het vervoer, behoudens indien deze schade het gevold is van handelen of nalaten van hem zelf geschied, hetzij met het opzet de schade veroorzaken, hetzij roekeloos en me de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Lanting Reizen is niet aansprakelijk voor omstandigheden van (verkeers)wet- en regelgeving.

Indien Lanting Reizen aansprakelijk is te stellen voor schade als gevold van vertraging is deze op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot het bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot driemaal de reissom, met dien verstande dat de vergoeding voor derving van reisgenot ten hoogste eenmaal de reissom bedraagt.

Website

Uw gedrag en browsen van onze website is op eigen risico. Hoewel Lanting Reizen ernaar streeft correcte en bijgewerkte gegevens op te nemen op onze website en streeft naar het bieden van betrouwbare toegang, is Lanting Reizen niet verantwoordelijk voor de toegang tot de website en de nauwkeurigheid daarvan. Lanting Reizen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of omissies in de inhoud van de website of problemen met de toegang daartoe. Voor zover is toegestaan door de geldende wet, wijst Lanting Reizen garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid van de informatie aanwezig in de content op onze website en accepteert geen aansprakelijkheid voor:

 • Verlies of schade als gevold van problemen met de toegang;
 • Verlies of schade als gevolg van het gebruik van de informatie in materieel op deze website.
 1. DIVERSE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

De consument is gehouden zich tijdens het vervoer te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen zijdens de vervoerder, het onvoorwaardelijk verlenen van medewerking aan aangaande controle van bagage is daar onder begrepen. De consument dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en dit op eerste verzoek te tonen. De consument is verplicht voor de aanvang van het vervoer zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming.

Lanting Reizen is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de consument aangeboden colli niet redelijk is en/of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon. Om veiligheids- of beveiligingsredenen en/of op verzoek van de autoriteiten kan de consument worden gevraagd om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar bagage.

Het is de consument verboden om:

 • Drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen;
 • Tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de consument.

De consument is zich verplicht tijdens de reis te onthouden van:

 • Beschadiging en/of verontreiniging van de bus;
 • Het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens Lanting Reizen, alsmede het gebruik van verdovende middelen;
 • Het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik;
 • Het roken;
 • Het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;
 • Het veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers of weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank;
 • Het in gevaar brengen van de veiligheid van zichzelf, de overige passagiers, de bestuurder dan wel van andere weggebruikers.

Lanting Reizen is bevoegd om de consument te ontzeggen en hem te gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de consument in strijd handelt met de hiervoor genoemde regels. De consument heeft de geen recht op schadevergoeding of restitutie van de ritprijs.

De consument dient te beschikken over alle documenten die noodzakelijk zijn voor de rit om plaats te vinden. Hij/zij dient zich te gedragen, tijdig aanwezig te zijn voor de zowel de heen- als terugreis en de veiligheidsgordels, voor zover deze aanwezig zijn in de bus te dragen. Mocht de consument niet voldoen aan één van deze voorwaarden dan is de vervoerder bevoegd de reis niet uit te voeren. De consument heeft dan ook geen sprake op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs.

Website

De bezoeker dient zich op de website te gedragen naar behoren. Door gebruik te maken van de website van Lanting Reizen, is het niet toegestaan om het volgende te plaatsen of over te dragen:

 • illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, bedrieglijk, frauduleus, onrechtmatig, pornografisch, opruiend of smadelijk materiaal of materiaal dat gedrag inhoudt of stimuleert dat beschouwd kan worden als een strafbaar feit, aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid of op een andere wijze een wet overtreedt.
 • Virussen, wormen, Trojaanse paarden, Easter eggs, tijdbommen, spyware of andere computercodes, documenten of programma’s die schadelijk of invasief zijn of bedoeld zijn om de werking van enige hardware, software of enig apparaat te schaden of te kapen, of om het gebruik ervan te controleren;
 • Ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, piramidespellen” of beleggingsopportuniteiten of andere verzoeken; en
 • Alle belangrijke niet-openbare informatie over een bedrijf zonder de gepaste toestemming om dit te doen.

Bovendien mag u niet:

 • Het digitale platform van Lanting Reizen gebruiken voor bedrieglijke of onwettige doeleinden;
 • De werking van het digitale platform van Lanting Reizen belemmeren of verstoren of de servers of netwerken die gebruikt worden om het digitale platform van Lanting Reizen beschikbaar te stellen; of vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van dergelijke netwerken overtreden;
 • Het digitale platform van Lanting Reizen bezoeken of gebruiken via een technologie of manier die niet uitdrukkelijk door ons is aangewezen (waaronder, tenzij uitdrukkelijk door ons aangewezen, televisiesettopboxen, televisiespelconsoles, digitale videorecorders of -spelers of videoschermen die verpakt en op de markt gebracht zijn als televisiesets);
 • Anderen beperken of verhinderen om het digitale platform van Lanting Reizen te gebruiken (bijvoorbeeld door een deel van het digitale platform van Lanting Reizen te hacken of te beschadigen);
 • Tenzij uitdrukkelijk wettelijk toegestaan, een deel van het digitale platform van Lanting Reizen wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of uit elkaar halen;
 • Een kennisgeving over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten of materialen die afkomstig zijn van het digitale platform van Lanting Reizen verwijderen;
 • Een deel van het digitale platform van Lanting Reizen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring ergens in plaatsen of spiegelen;
 • Een gegevensbank creëren door systematisch alle of bepaalde inhoud van het digitale platform van Lanting Reizen te downloaden of te bewaren;
 • Een robot, spin, applicatie voor zoekopdrachten/opvraging of ander handmatig of automatisch apparaat gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van het digitale platform van Lanting Reizen op te vragen, te indexeren, te “schrapen”, te dataminen of op welke manier ook te reproduceren of te omzeilen, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Lanting Reizen zal volledig meewerken met rechtshandhavingsautoriteiten of verzoeken van de rechtbank aan Lanting Reizen om de identiteit van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst, bekend te maken en behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal op elk gewenst moment te verwijderen van dit digitale platform van Lanting Reizen.

Lanting Reizen behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken berichten of verklaringen te verwijderen of links te annuleren.

 1. KLACHTEN EN GESCHILLEN, BEVOEGDE RECHTER

Indien u een klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst dient u deze direct in te dienen bij Lanting Reizen. U kunt de desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm indienen. Voor klachten via de website, neem contact met ons op via de ‘’Contact’’ pagina.

Indien deze klacht niet kan worden opgelost tijdens de uitvoering van de overeenkomst, kan deze binnen een maand na uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien het vervoer geen doorgang heeft gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij Lanting Reizen. Indien de klacht niet betrekking heeft op de uitvoering van de reis maar de totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen een maand na de desbetreffende handelswijze van Lanting Reizen bij dezen te worden ingediend.

Lanting Reizen moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen. Indien Lanting Reizen u klacht niet afhandelt kan de consument tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst zijn klacht schriftelijk voorleggen aan de vereniging KNV Busvervoer, bij de geschillencommissie.

 1. Links van Lanting Reizen naar andere platformen

De website van Lanting Reizen bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van Lanting Reizen. Lanting Reizen heeft dan ook geen controle over deze platformen/websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid, veiligheid en de praktijken van websites van derden.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomsten tussen Lanting Reizen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 1. INTELLECTUELE EIGEDOMSRECHTEN

Tenzij anders vermeld, is alle inhoud op de website eigendom van Lanting Reizen en/of licentiegevers, en wordt beschermd tegen ongeautoriseerd kopiëren en verspreiden door de Nederlandse auteursrechtwetgeving, internationale verdragen en andere intellectuele eigendomsrechten.

 1. INTERNATIONALE TOEGANG

De website is toegankelijk voor inwoners van landen buiten Nederland. De website beschikt momenteel niet over een vertalingsoptie. Lanting Reizen is niet verantwoordelijk voor de foute vertalingen bij het gebruik van een vertalingstool door de consument.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies of enige schade veroorzaakt door uw gebruik van onze diensten/producten.

Lanting Reizen volgt de algemene voorwaarden voor busvervoer van de KNV in samenstelling met opgestelde voorwaarden voor gebruik van de website, niet alle voorwaarden uit dit bestand zijn opgenomen binnen deze algemene voorwaarden.

LEES AANDACHTIG VOOR ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN HET PDF BESTAND BUSVERVOER NEDERLAND VAN DE KNV